Category Archives: Utilities

Netwerkbeheer in GIS realiseren begint met een datamodel

De basis van een GIS als beheerinstrument is het datamodel. Hoe zet ik dat op en hoe krijg ik mijn assetgegevens daar vervolgens op een correcte en betrouwbare wijze in? Het generieke utility-informatiemodel, onderdeel van de Utility Network Management-extensie, biedt voor utility-bedrijven een passende oplossing.

Basis utility-informatiemodel
Er is in de Utility Network Management-extensie bewust gekozen om een generiek informatiemodel aan te bieden. Dit model is in de kern geschikt om vervolgens diverse domeinen (elektriciteit, gas, warmte, water, riolering, telecom) te modelleren. Deze aanpak maakt het mogelijk om netwerken, zoals we die nu kennen met al hun relevante eigenschappen te modelleren, maar ook componenten, die nieuw zijn in de netten van de toekomst, eenvoudig toe te voegen.

Informatiemodel van de Utility Network Management-extensie

Dit informatiemodel maakt het mogelijk uitgewerkte datamodellen te creëren voor bovengrondse en ondergrondse assets, productie-, transport- en distributienetten, kabel/leiding of geulenmodel. Om een paar cruciale zaken uit het informatiemodel te lichten:
• Datamodellering vindt vooral plaats in de netwerksecties Domein en Structuur.
• Netlogica wordt geregeld in de netwerktopologie.
• Bedrijfsregels voor assets worden vastgelegd in regels.

Datamodel gefundeerd op informatiemodel
Om vervolgens tot een uitgewerkt datamodel te komen op basis van het verstrekte informatiemodel zijn er een aantal Utility Network Management -extensie uitgangspunten en is het van belang het bestaande datamodel in ogenschouw te nemen.
Een van de belangrijkste zaken is het ‘mappen’ van bestaande soorten bedrijfsmiddelen of objecttypen naar de featureklassen binnen Domein en Structuur-netwerken en de twee categorieniveaus daaronder.

Bestaande definitie Objecttype Dienstkraan
Utility Network Management -extensie mapping
Featureklasse Device -> Assetgroup Afsluiter -> Assettype Dienstkraan

Netwerktopologie
Om connectiviteit en het wel of niet mogen passeren van bepaalde objecten te sturen, wordt netwerktopologie toegepast in de Utility Network Management -extensie. De netwerktopologie wordt opgebouwd uit een aantal verschillende componenten: de features zelf, associatie en containment-regels en metadata. De gewenste Network Topology Index en de daarmee uitvoerbare tracetypen zijn dus van belang bij het opzetten van een passend informatiemodel.

Afbeelding: Componenten die gezamenlijk een Network Index bepalen.

Bedrijfsregels
Bedrijfsregels maken een belangrijk onderdeel uit van het Utility Network Management-informatiemodel. Bedrijfsregels zijn te verdelen in twee categorieën, namelijk associatieregels (connectiviteitregels, structuur associaties en containment associaties) en attribuutregels. Ze worden geïnterpreteerd bij het editen van objecten. Door het gebruik van deze regels wordt de integriteit van de dataset bewaakt.

Best practice
Om uiteindelijk een migratie van een bestaande (op Esri-gebaseerde of non-Esri-)dataset naar een Utility Network Management -extensiedatamodel te bewerkstelligen is een best practice beschikbaar. Deze best practice bestaat uit een aantal stappen, afgebeeld in volgend diagram:

Vanuit een bron-geodatabase wordt door middel van een Schema Mapping (Excel-werkboek) en een FME Workbench data conform het nieuwe datamodel en Utility Network Management-regels en andere stamdata in een Asset Package gelezen. Dit Asset Package wordt vervolgens met een standaard importfunctie geladen in een omgeving. Er zijn voorbeeld Schema Mappings en FME Workbenches voor de diverse domeinen (elektriciteit, gas en water). Deze voorbeelden gaan uit van de bij de extensie meegeleverde sample database modellen. Ze zijn een goed uitgangspunt om een nieuwe ‘mapping’ op te zetten voor andere bronmodellen.

Esri Nederland maakt al gebruik van deze best practice in Utility Network Management-extensie in een Proof of Concept-werkpakket om bestaande netwerken om te zetten naar netwerken in de extensie.

Dit blog is het laatste uit een serie van vijf blogs, geschreven door Gert van Dijk. Hij is business developer utilities bij Esri Nederland. Gert heeft al 30 jaar ervaring in de sector en nu 10 jaar werkzaam bij Esri Nederland. Hiervoor was hij werkzaam bij GE en Siemens. In eerdere blogs is de Esri Utility Network Management-extensie geïntroduceerd als een oplossing voor assetregistratie en zijn diverse functionele ontwikkelingen belicht.

Wilt u meer weten over de ArcGIS Utility Network Management-extensie? Schrijf u dan in voor de Esri GIS Tech op dinsdag 10 april via deze link. Hier zullen Gert van Dijk en zijn Amerikaanse collega Tom Brown, die aan de wieg stond van de ontwikkeling van de extensie, een presentatie geven.

Posted in Utilities | Reacties uitgeschakeld voor Netwerkbeheer in GIS realiseren begint met een datamodel

Schematische weergave binnen een Utility-netwerk

Er zijn twee manieren om een utility-netwerk weer te geven. De bekendste en meest gebruikte representatie is de geografische weergave, waarbij de assets op een locatie liggen in de kaart, conform de werkelijkheid. Helaas is dit niet helemaal de waarheid, want voor een elektrisch netwerk in stedelijk gebied zie je dat meerdere kabels in dezelfde geul uitschalig getekend worden. Een andere representatie is daarom een schematische weergave, waarbij vaak concessies worden gedaan over de ligging van assets, en wel rekening gehouden wordt welke assets relevant zijn voor de betreffende schemakaart.

plaatje 1                   plaatje 2

Afb. Geografische weergave                          Afb. Schematische weergave

Schematische kaarten in ArcGIS Utility Network Management-extensie
Schematische kaarten zijn van groot belang in de operatie. Collega’s van bedrijfsvoering zijn gewend het netwerk, verbindingen en schakelingen te beoordelen in een dergelijke diagramvorm. Operationele systemen als SCADA of DMS werken standaard met vergelijkbare schematische weergaven om de realtime situatie in het net te monitoren.

plaatje3

Afb. Deel van een E-netwerk als schemakaart

Schematische weergaven zijn er in diverse vormen, orthogonale schema’s, zwak geografische schema’s en boomstructuren om er enkele te noemen. Daarnaast kan een schema betrekking hebben op een boven- of ondergronds deel van het net, maar een detailweergave binnen een elektriciteit- of gasstation of een kast of een splicing diagram in telecom worden ook beschouwd als schemadiagrammen.

Schematische kaarten in ArcGIS Utility Network Management-extensie
Onlangs is binnen het ArcGIS-platform het Utility Network Management gelanceerd. Een ‘toekomstbestendig raamwerk’ voor de utility- en telecommarkt. In de ArcGIS Utility Network Management-extension zijn schematische functies intrinsiek aanwezig. Hierbij wordt vanuit een geografische kaart een schemakaart gegenereerd. We hebben het hier dus niet over het construeren van schema’s.

plaatje 4

Afb. Workflow om tot schematische weergave te komen

De stappen, die in een dergelijk proces worden doorlopen, zijn in de figuur hierboven weergegeven. Vanuit de geografische gegevens (selectieset of traceresultaat) wordt een initieel schema gebouwd, waarbij er voor alle betrokken assets schema representaties (edges en junctions, lees lijn- en puntvormige structuren) ontstaan. Vervolgens kunnen er meerdere beschikbare schemaregels worden toegepast. Het doel hiervan is reduceren of toevoegen van bepaalde objecten, edges of junctions. Het wel of niet weergeven van een container met inhoudelijke componenten zoals station, kast of een HDPE-buis, met kabels tot fibers daarbinnen, of de relatie met dragende structuren. Denk aan een hoogspanningsmast. Als laatste stap kunnen dan een of meerder layouts (orthogonaal, boomstructuur) worden toegepast om tot een uiteindelijke schemakaart te komen.

plaatje5

Afb. voorbeeld diagram van afsluitersectie met aansluitingen

Diagram-templates
Dit totale proces kan samengevat worden in een diagram-template om steeds eenzelfde schematisatie proces uit te voeren. Dit samenvatten wordt binnen de ArcGIS Utility Network Management-extensie typisch met Model Builder (zie onderstaande figuur) en/of met Python gedaan.

plaatje6

Afb. Model om een diagram te genereren

In de ArcGIS Utility Network Management-extensie wordt een aantal voorbeeld diagram templates meegeleverd. Met behulp van een rijke set geoproces tools voor schema-regels en schema-lay-outs kunnen er ook specifieke diagram templates worden samengesteld, die wellicht beter passen in de operationele ondersteuning van het netwerk.
Diagramfuncties
Diagrammen kunnen verschillend geautoriseerd zijn. Er zijn systeemdiagrammen, waar een gebruiker en zelfs administrator geen bewerkingen op kan uitvoeren. Daarnaast zijn er publieke en private schema’s, wat iets zegt over wie er schemabewerkingen mag uitvoeren.
Diagrammen kunnen in een kaart naast een geografische weergave van hetzelfde net worden getoond. Er is onderlinge interactie mogelijk, waarbij assets uit de schematische kaart ook zichtbaar worden gemaakt in de geografische kaart en vice versa. Diagrammen kunnen van tijdelijke aard zijn in een gebruikersessie, maar ook worden opgeslagen om te worden hergebruikt.

Het terugvinden van diagrammen kan door naast gebruik te maken van een unieke naam ook door herkenbare tags te gebruiken. Diagrammen kunnen gesynchroniseerd en geactualiseerd worden met de geografische brondata. Synchroniseren is het corrigerende proces’ waarbij er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de geografische kaart waardoor de schematische kaart ‘out of sync’ is. Dit is een validatie proces van de nettopologie. Actualiseren is het proces waarbij het schema zelf wordt geactualiseerd (nieuwe, gewijzigde en verwijderde assets). Dit heeft alleen betrekking op de verschilsituatie.
Uiteindelijk is het ook mogelijk om schema’s te delen met anderen. Er zijn export- en importfuncties om schema’s van één database-omgeving naar een andere te brengen.

Dit blog is het vierde uit een serie van vijf blogs, geschreven door Gert van Dijk. Hij is business developer utilities bij Esri Nederland. Gert heeft al 30 jaar ervaring in de sector en nu 10 jaar werkzaam bij Esri Nederland. Hiervoor was hij werkzaam bij GE en Siemens. In eerdere blogs is de Esri Utility Network Management-extensie geïntroduceerd als een oplossing voor assetregistratie en zijn functionele ontwikkelingen op gebied van editing en tracing uitgediept. In het volgende blog worden de migratie-aspecten belicht.

Wilt u meer weten over de ArcGIS Utility Network Management-extensie? Schrijf u dan in voor de Esri GIS Tech op dinsdag 10 april via deze link. Hier zullen Gert van Dijk en zijn Amerikaanse collega Tom Brown, die aan de wieg stond van de ontwikkeling van de extensie, een presentatie geven.

Posted in Utilities | Tags: , , , | Reacties uitgeschakeld voor Schematische weergave binnen een Utility-netwerk

Krachtig nieuw trace analyse framework voor utilities

Welke klanten komen zonder water bij het isoleren van een netdeel? Welke sectie van het gasnetwerk is kathodisch beschermd? Welke netdelen in een gas-of waternetwerk behoren tot een specifieke drukzone? Welke klanten worden er gevoed vanuit de laagspanning zijde van een transformator? Wat is een optimale route voor een nieuwe klant naar een toegangspunt van het glasvezelnet? Traces zijn van belang om de doorstroom van het medium (elektriciteit, data, gas, warmte of water) te bepalen.

Daarnaast kunnen traces ook op connectiviteitsniveau worden toegepast als datakwaliteitstool. Het achterhalen welke assets er netlogisch verbonden of juist niet verbonden zijn in (een deel van) het netwerk is dan het doel.

utility1

Drukzones (in dit geval in een water netwerk gescheiden door zone-afsluiters)

Trace framework
Onlangs is binnen het ArcGIS-platform het Utility Network Management gelanceerd. Een ‘toekomstbestendig raamwerk’ voor de utility- en telecommarkt. Er is een volledig nieuw trace framework ontwikkeld. Geïmplementeerd als geoproces-tool, met een enorme flexibiliteit in configuratiemogelijkheden. In eerste instantie vanuit een ArcGIS Pro-client. Door de webservices-opzet van het ArcGIS Utility Network Management-extensie kunnen trace analyses in volgende versies ook in web en offline mobiele clients worden uitgevoerd. Daarmee komt het tegemoet aan de wensen van de utility- en telecomsector.

Voorbeelden van traces
Traces beginnen altijd vanuit één of meerdere startpunten, en stoppen bij een eindpunt van het netwerk, een gedefinieerd stoppunt voor dit type trace of een opgevoerde barrière (optioneel).

Een voorbeeld is een isolatietrace in een waternetwerk, waarbij eerst een startpunt wordt gecreëerd voor de trace (meestal een lekpositie in het netwerk). Vanuit dit punt wordt het netwerk beide kanten op doorlopen tot er een gedefinieerd stoppunt wordt bereikt (afsluiter) of een eindpunt van het netwerk.

Verdere verfijning van een dergelijke trace, kan geconfigureerd worden door afsluiters, die niet bedienbaar zijn (open en dicht gedraaid kunnen worden) niet als stoppunt te beschouwen. Vervolgens door vertakte netdelen, die verbonden zijn met het geïsoleerde netdeel en dus niet vanuit een ander punt gevoed kunnen worden toe te voegen aan de isolatietrace. Het resultaat van deze trace zou er uit kunnen zien als in onderstaande afbeelding.

Utility2

Isolatietrace water, incl. niet gevoede (dode einden)

Een tweede voorbeeld is een downstream trace vanuit een MS/LS-station in een elektriciteitnetwerk, waarbij we vanuit de LS-zijde van de transformator alle daarmee verbonden aansluitingen opsporen. Als resultaat zouden enkel de aansluitingen kunnen volstaan, maar er is uiteraard de mogelijkheid om alle assets betrokken in de trace mee te nemen in de resultaatset. De omgekeerde functie om vanuit een aansluiting upstream te tracen naar de transformator in het voedende station is eveneens mogelijk.

Utility3

Downstream trace in Elektriciteitsnet tot alle klantaansluitingen

Utility4

Upstream trace in elektriciteitsnet vanuit een klanten aansluiting

Flexibiliteit van het framework
Het trace analyse framework, biedt een aantal configuratie mogelijkheden om de trace resultaten te sturen. Het betreft hier opties om:

→ Containers (bijvoorbeeld stations) met content (installatiecomponenten) mee te nemen in de trace.
→ Ondersteunende structuren (bijvoorbeeld HS-masten) mee te nemen in de trace.
→Filters; netwerk attributen (bijvoorbeeld alleen afsluiters, die niet in de categorie zone-afsluiter vallen, en geen dienstkraan zijn).
→ Berekeningen: bijvoorbeeld de totale lengte van de leidingen van materiaaltype PVC in de trace.
Gedefinieerde stoplocaties:
→ kunnen bepaald worden door een categorie. Een voorbeeld hiervan is categorie “Kathodische bescherming” en de stoplocaties zijn materiaal overgangen van ST naar kunststof en/of een KB-isolatiestuk.
→of door een conditie, stop de trace na een gemeten lengte van 1500 meter.
→of door specifieke netwerk attributen, bijvoorbeeld stop de trace als de status “buiten bedrijf” is.
→Output: met deze configuratie wordt bepaald welk type assets worden meegenomen in het trace resultaat. De resultaatset is een selectie, die weer als invoer voor aanvullende analyses of voor export naar andere applicaties kan worden gebruikt.

Een van de meest interessante aspecten van dit nieuwe trace framework is dat de toegepaste configuratie kan worden opgeslagen, en vervolgens als favoriet kan worden opgenomen in de user interface ribbon met trace typen en zo eenvoudig hergebruikt.

Dit blog is het derde uit een serie van vijf blogs, geschreven door Gert van Dijk. Hij is business developer utilities bij Esri Nederland. Gert heeft al 30 jaar ervaring in de sector en nu 10 jaar werkzaam bij Esri Nederland. Hiervoor was hij werkzaam bij GE en Siemens. In eerdere blogs is de Esri Utility Network Management-extensie geïntroduceerd als een oplossing voor assetregistratie en zijn de geavanceerde edit mogelijkheden beschreven. Het volgende blog gaat over een andere kijk op het netwerk, namelijk via schematische diagrammen.

Wilt u meer weten over de ArcGIS Utility Network Management-extensie? Schrijf u dan in voor de Esri GIS Tech op dinsdag 10 april via deze link. Hier zullen Gert van Dijk en zijn Amerikaanse collega Tom Brown, die aan de wieg stond van de ontwikkeling van de extensie, een presentatie geven.

Posted in Utilities | Reacties uitgeschakeld voor Krachtig nieuw trace analyse framework voor utilities

Geavanceerd editen in een utility-netwerk

Het editen van assets kan nu via een desktopapplicatie en met toekomstige ArcGIS Utility Network Management-extensie releases ook via web en mobiele apps in het veld. Editen is een cruciaal proces in het actueel houden van een assetregister. Bijvoorbeeld bij een uitbreiding van een netwerk, op het hoofdnetwerk of op de aansluitingen. Editen gebeurt ook als er renovaties worden uitgevoerd en binnen stations componenten worden vervangen en installaties uitgebreid. Kortom: assets en netdelen doorlopen een levenscyclus, waarvan ze een groot gedeelte as-built zijn.

Edit Templates

Onlangs is binnen het ArcGIS-platform het Utility Network Management gelanceerd. Een ‘toekomstbestendig raamwerk’ voor de utility- en telecommarkt. De eerste release hiervan biedt veel effectieve functies ter verbetering van het editingproces. Om in een utility-netwerk assets op te voeren, biedt Esri al langere tijd voorgedefinieerde Feature Edit Templates. Binnen ArcGIS Pro zijn nu ook Group en Preset Templates te definiëren en gebruiken. Utility-bedrijven zullen hiermee hun voordeel opdoen bij het beheren van de netwerken.

Met de Group Template is het mogelijk een volledige aansluiting in een waternet of gasnet met één functie te plaatsen – het maakt daarin gebruik van alle constructiemogelijkheden om een aanboring op de hoofdleiding, de aansluitleiding of wellicht een dienstkraan op de aansluitleiding met een vast offset afstand van de aanboring en een aansluitpunt (bij de klant).

Een Preset Template werkt iets anders en heeft ook een andere functie. Hiermee kunnen uitstekend stations met hun volledige lay-out, of delen daarvan, zoals een installatie(deel) in een keer worden opgevoerd. Er wordt als het ware een bibliotheek van ‘station samenstellingsblokken’ opgebouwd voor herhaald gebruik.

Plaatje 1

Twee Preset Templates: respectievelijk voor een MS-installatie en voor een LS-installatie.

Connectiviteit en associaties

Esri heeft in de ArcGIS Utility Network Management-extensie een connectiviteitsmodel gecreëerd, om netwerk topologie te ondersteunen. Naast de traditionele expliciete of geometrische connectiviteit kan nu ook impliciete connectiviteit worden toegepast. Dit resulteert in netlogica over niet geometrisch verbonden assets.

In onderstaande figuur zijn de drie type connectiviteitsregels als properties zichtbaar van het utility-netwerk-datatype.

plaatje 2

Wat nieuw is, is dat ook alle snapping-regels werken volgens het onderliggend connectiviteitsmodel. Waardoor de gebruiker geen verkeerde componenten of leidingen aan elkaar kan aansluiten.

Impliciete connectiviteit maakt het mogelijk twee of meer puntobjecten met elkaar te verbinden, die netlogisch verbonden zijn. Een voorbeeld kan zijn om de ondergrondse kabels te laten aansluiten op stationscomponenten, of een aantal flataansluitpunten aan het netwerk koppelen.

Twee nieuwe vormen van associatie bij het editen zijn de Container Association en de Structural Association. Wat doen deze associaties? De Container Association maakt het mogelijk om een Container view modus te openen, bijvoorbeeld voor een station en daarmee alle componenten, die daarbinnen gemuteerd worden meteen onderdeel te maken van de container, ook weer onder controle van de gedefinieerde containment-regels. Een Structural Association zou bijvoorbeeld kunnen bestaan tussen alle elektrische geleiding componenten, die zich in de mast bevinden en de ondersteunende mast zelf (structure).

Attribute Rules

Om de controle over edits nog verder te verhogen, heeft Esri Attribute Rules geïntroduceerd. Attribute Rules worden met Arcade opgezet en werken door het gehele platform heen. Door het toepassen van deze regels, die als insert, update of delete triggers werken is nog meer verfijning mogelijk. Dit kan bij het berekenen van nieuwe attribuutwaarden of in het checken en valideren van attribuutwaarden.

plaatje 3

Type van Attribute Rules die al worden ondersteund (groen), en wat er nog gaat komen.

Een betrouwbaarder netwerk

Door een aantal krachtige mogelijkheden toe te voegen aan het editen door Esri, zullen er minder incorrecte handelingen worden verricht, waardoor er een betrouwbaar utility-netwerk ontstaat en behouden blijft. Het volgende blog verdiept netwerken, met name door gebruik te maken van het nieuwe trace frame work.

Dit blog is het tweede uit een serie van vijf blogs, geschreven door Gert van Dijk. Hij is business developer utilities bij Esri Nederland. Gert heeft al 30 jaar ervaring in de sector en nu 10 jaar werkzaam bij Esri Nederland. Hiervoor was hij werkzaam bij GE en Siemens. In een eerder blog is de Esri Utility Network Management-extensie geïntroduceerd als een oplossing voor assetregistratie. In deze en volgende blogs worden de functionele ontwikkelingen belicht. Het volgende blog verdiept netwerken, met name door gebruik te maken van het nieuwe trace frame work.

Wilt u meer weten over de ArcGIS Utility Network Management-extensie? Schrijf u dan in voor de Esri GIS Tech op dinsdag 10 april via deze link. Hier zullen Gert van Dijk en zijn Amerikaanse collega Tom Brown, die aan de wieg stond van de ontwikkeling van de extensie, een presentatie geven.

Posted in Utilities | Tags: , , | Reacties uitgeschakeld voor Geavanceerd editen in een utility-netwerk

Vanaf elk device cruciale infrastructuren beheren

Binnen informatiemanagement is de onafhankelijkheid van devices de nieuwe standaard. Utilitynetwerken uniform beheren kan daarom via de nieuwe ArcGIS Utility Network Management-extensie ook vanaf elk gewenst device. Het beheren van assets is dus niet meer alleen voorbehouden aan kantoormedewerkers met een zware desktopapplicatie, maar ook voor webapps en medewerkers in het veld.

unm-kaart

De ArcGIS Utility Network Management-extensie

Onlangs is binnen het ArcGIS-platform het Utility Network Management (UNM) gelanceerd. Een ‘toekomstbestendig raamwerk’ voor de utility- en telecommarkt. Er waren zoveel oplossingen, met elk een eigen dynamiek dat er behoefte ontstond om ArcGIS uit te breiden als fundament voor het uniform beheren van utilitynetwerken. Dat is nu gerealiseerd.

Met de ArcGIS Utility Network Management-extensie zijn organisaties in staat om alle assets van hun drinkwaternet, gasnet of elektriciteitsnet te modelleren, editen en analyseren. Bij volgende releases zullen andere netten, zoals telecom en riolering ook worden ondersteund. Op deze manier kunnen utility-bedrijven hun assets en netwerken op een robuuste en intuïtieve wijze beheren. De extensie is in lijn met de Web GIS-visie van Esri: het werken op basis van webservices en met een portaal.

De context van het werken

Dankzij het Web GIS is het mogelijk om 2D-kaarten (webmaps) en 3D-kaarten (webscenes) te creëren. Deze webmaps en webscenes kunnen vervolgens gebruikt worden in verschillende client apps van het ArcGIS-platform. In eerste instantie een ArcGIS Pro-client, maar in volgende releases is het beheren van netwerken en assets ook in een webbrowser en native apps op een tablet of smartphone voorzien. Het werkt op elk gewenst device.

arcgis-platform-esri-open-services

Werken vanaf elk device in UNM, volgens de principes van het ArcGIS-platform

Maakt het uit in welke context je werkt? Nee, of het nu de utility- en telecomsector is of een hele andere: het Web GIS werkt steeds op dezelfde wijze. Een aantal sectoren heeft echter wel specifieke eisen en wensen, die kunnen worden ondersteund met extensies. Voor de UNM-extensie is daarom een basaal standaard datamodel ontwikkeld, dat voldoende flexibiliteit toelaat om tot meer specifieke klantenmodellen te komen in eerste instantie in elektriciteit gas (beide transport en distributie) en water. Daarnaast is er gezorgd dat alle typen data gecreëerd en bewerkt kunnen worden via webservices, gebruik makend van verschillende presentatie views (beheer-/legger of schematische kaarten). Het UNM is Esri’s eerste Web GIS-oplossing voor een specifieke sector.

Nieuwe services

Het Web GIS draait op de webservices. Dat geldt niet alleen voor de data, ook het functioneel werken met de data gebeurt met services. Esri heeft hiervoor de feature services uitgebreid en nieuwe type services toegevoegd: network services, versioning services en de diagram service. Deze services zijn allemaal gepubliceerd naar en beschikbaar in het ArcGIS Enterprise-portaal, een belangrijk onderdeel van het Web GIS.

unm-model

De uitbreiding van het service-raamwerk met specifieke services voor het UNM

In de nabije toekomst worden apps ontwikkeld om de samenwerking tussen een utility-bedrijf en aannemer verder te verbeteren. Dat komt later. Welke nieuwe inzichten en werkwijzen zijn er nu allemaal in het UNM? Dat komt aan bod in andere blogs. In een volgende blog staat de nieuwe aanpak om efficiënt te kunnen editen centraal.

 

Dit blog is de eerste uit een serie van vijf blogs, geschreven door Gert van Dijk. Hij is business developer utilities bij Esri Nederland. Gert heeft al 30 jaar ervaring in de sector en nu 10 jaar werkzaam bij Esri Nederland. Hiervoor was hij werkzaam bij GE en Siemens.

Wilt u meer weten over de ArcGIS Utility Network Management-extensie? Schrijf u dan in voor de Esri GIS Tech op dinsdag 10 april via deze link. Hier zullen Gert van Dijk en zijn Amerikaanse collega Tom Brown, die aan de wieg stond van de ontwikkeling van de extensie, een presentatie geven.

Posted in ArcGIS, Utilities, Web GIS | Tags: , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Vanaf elk device cruciale infrastructuren beheren